Algemene voorwaarden | De Leukste motortraining

3-daagse Bergtraining

In deze Voorwaarden worden verstaan onder
1.1 Organisator:
PETER HOEK VERKEERSSCHOOL
Hintham 93 Rosmalen 5246AD
Telefoonnummer: 073-6428089/06-53751802
E-mailadres: info@peter-hoek.nl

KvK-nummer: 16040273
Btw-identificatienummer: 8056.76.491.B 01
1.2 Contractant: De (rechts)persoon welke voor zichzelf en/of anderen
met Organisator een overeenkomst sluit betreffende een Training.
1.3 Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een training of evenement.
Dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt, degene ten wiens behoeve is geboekt
en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van de
indeplaatsstelling deelneemt.
1.4 Training: Onder training wordt verstaan de bergtraining, Regionale
Motorvaardigheid training en de Training op maat
Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de
totstandkoming tussen Organisator en contractant/deelnemer betreffende (de
deelneming aan) een Training

Boekingen
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van
het aanbod door contractant
3.2 Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een
training kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gesloten.
3.3 Organisator zendt een bevestiging van de overeenkomst (hierna te
noemen inschrijving) aan de contractant met daarbij gevoegd deze algemene
voorwaarden.
3.4 De Inschrijving vermeldt de plaats, de datum en het tijdstip waarop
de training aanvangt. Tevens vermeldt deze het aantal deelnemers waarvoor de
contractant de overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden.
3.5 Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt is
(hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien en staat er voor in dat de andere alle verplichtingen kent en
nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde
voorwaarden.
4 Betalingen
4.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum en in
ieder geval voor de aanvang van de training betaald zijn, tenzij de factuur
uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt.
4,2 Indien de betaling als geheel of gedeeltelijk niet voor aanvang van
de training door de organisator is ontvangen, is de organisator gerechtigd
deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de
betalingsverplichting voor de contractant ongewijzigd bestaan.
4.3 Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering
betaald te zijn.
4.4 Indien niet of niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens
de organisator wordt voldaan, maakt de organisator aanspraak op vergoeding van
de wettelijke rente. Tevens kan de organisator betaling vorderen van alle
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een
minimum van € 45,40.
Wijzigingen en annulering door de organisator
5.1 De organisator kan in geval van zwaarwegende omstandigheden
wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training
aanbrengen dan wel de training annuleren.
5.2 Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:
– Omstandigheden van zodanige aard dat de verdere gebondenheid van contractant
aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
– Slechte weersomstandigheden (strenge vorst, gladde trainingslocatie door
bevriezing, ijzel, sneeuw, zware storm en weerwaarschuwing door de KNMI/ANWB)
– Stroomstoringen
– onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van de organisator
5.3 De organisator kan in geval van onvoldoende aanmeldingen- zoals
vermeld in artikel 5.2 uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de training
annuleren.
5.4 Wijzigingen en annuleringen worden de contractant zo spoedig
mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant (mede)
voor een ander heeft geboekt dient hij deze andere te informeren.
5.5 Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle
redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt de organisator voor zover dit mogelijk
is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk
is een alternatief aan te bieden dan wel het aangeboden alternatief
redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert de organisator terstond aan de
contractant het al betaalde cursusgeld. De organisator is in geen geval rente
en/of schadevergoeding verschuldigd.
5.6 Het onder 5.5 gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijziging
of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering
wordt dan beschouwd als de annulering door de contractant of deelnemer zelf.
6 Annulering door de contractant/de deelnemer
6.1 De contractant /de deelnemer wordt geadviseerd een reis- en
annuleringsverzekering af te sluiten.
6.2 Bij annulering door de contractant/de deelnemer zijn de volgende
annuleringskosten verschuldigd per annulerende deelnemer:
Alle trainingen met uitzondering van bergtrainingen
– Vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking
kosteloos, tenzij de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en
wordt afgenomen;
– Vanaf de achtte dag na de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de training
25% van het cursusgeld;
– Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de training 50% van het
cursusgeld;
– Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de training 75% van het
cursusgeld;
– Vanaf 7 dagen voor en op de dag van de training zelf: 100% van het
trainingsgeld
Bergtrainingen en meerdaagse reizen en evenementen

– Vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking
kosteloos, tenzij de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en
wordt afgenomen;- Vanaf de achtste dag na de boeking tot 60 dagen voor
aanvang van de training 50% van het cursus geld;
– Vanaf 60 dagen voor aanvang van de trainging tot 31 dagen voor de
training 75% van het cursus geld;
– Vanaf 31 dagen voor aanvang van de training en op de dag van de training
zelf: 100% van het cursusgeld;
6.3 Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering
wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.
Het door de contractant/ de deelnemer vrijwillig verlaten van de (berg)training,
bijvoorbeeld door weersomstandigheden, wordt gelijkgesteld aan annulering op de
dag van de training.
6.4 Annulering door contractant/ de deelnemer dient te allen tijde
(naast eventueel telefonisch of persoonlijk) schriftelijk per brief of email te
geschieden aan de organisator.
Wijzigingen door de contractant/ de deelnemer
7.1 De contractant/ de deelnemer heeft het recht wijzigingen van de
overeenkomst te verlangen voor zover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling
van de organisator.
7.2 Bij wijzigingen op verzoek van de contractant/ de deelnemer is per
deelnemer verschuldigd, indien het verzoek plaatsvindt:
– vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking
kosteloos, tenzij de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en wordt
afgenomen.
– vanaf de achtste dag na de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de training
25 % van het cursusgeld.
– vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de training 75% van het
cursusgeld;
– vanaf 7 dagen voor en op de dag van de training zelf 100% van het cursusgeld.
7.3 Bij trainingen die aanvangen binnen zeven dagen na boekingsdatum
(zogeheten “last minute” boekingen zijn geen wijzigingen mogelijk.
8 Indeplaatsstelling
8.1 Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen,
kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de
volgende voorwaarden:
– De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging/ bevestiging en
deze algemene voorwaarden.
– De nieuwe deelnemer krijgt van de organisator geen nieuwe uitnodiging c.q.
bevestiging
– De contractant blijft jegens de organisator volledig aansprakelijk voor de
betaling van de cursus gelden en eventuele kosten en staat er voor in dat de
nieuwe deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst
nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
– Het verzoek tot de indeplaatsstelling wordt uiterlijk twee werkdagen voor de
training schriftelijk of telefonisch door de contractant aan de organisator
doorgegeven.
9 Toelatingseisen
9.1 Bij deelname aan een (rijvaardigheid)training gelden de volgende
voorwaarden:
a. De deelnemer:
– moet in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs
van de categorie vereist voor het voertuig waarin tijdens de
rijvaardigheidstraining wordt gereden;
– mag in het geval van een rijvaardigheidstraining geen ontzegging van de
rijbevoegdheid hebben;
-Mag niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de (rijvaardigheid)training
geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij
weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;
– dient zich te houden aan alle instructies van de organisator, de
instructeurs/personeel;
– dient zich tijdens de rijvaardigheidstraining binnen of buiten Nederland te
houden aan de in het betreffende land geldende verkeersregels;
– dient zich conform de gangbare normen te gedragen.
b. Indien wordt deelgenomen met een niet door de organisator ter beschikking
gesteld voertuig staat de deelnemer er voor in dat dit voertuig;
– in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik
van het voertuig voor test,- en trainingsritten niet in de
verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten (de deelnemer dient dit vooraf expliciet
bij de verzekeringsmaatschappij na te vragen);
– voldoet aan de wettelijk voorgeschreven veiligheid,- en inrichtingseisen;
– de organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om het voertuig
waarmee de cursist de cursus wil volgen, te weigeren.
– Op- en aanmerkingen van instructeurs/personeel van de organisator met
betrekking tot verbetering van de rijvaardigheid van de deelnemer moeten gezien
worden als een advies. De deelnemer is nimmer verplicht deze op- en aanmerkingen
op te volgen. De deelnemer zal niet boven zijn eigen kunnen rijden of
onverantwoorde risico’s nemen in relatie tot zijn (rij)vaardigheden.
9.2 Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde verplichtingen en
voorwaarden heeft de organisator het recht de deelnemer niet tot de
(rijvaardigheid)training tot te laten dan wel hem verdere deelname te ontzeggen
of (in geval van overtreding 9.1b) bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat
aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie van het cursusgeld.
10 Verantwoordelijkheid bij schade of ongeval
10.1 De deelnemer is tijdens de rijvaardigheidstraining te allen tijde
zelf als juridisch bestuurder verantwoordelijk voor zijn (verkeers) gedrag en de
consequenties daarvan.
10.2 De organisator, de instructeurs zijn niet
aansprakelijk voor het voor, tijdens of na de (rijvaardigheid)training ontstaan
van enig (direct of indirecte) schade, zoals bezittingen van deelnemers en/of
door deelnemers tijdens de cursus opgelopen letsel of daaruit voortkomende
letselschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator,
de instructeurs of circuitbeheerder, met in acht neming van de
dwingendrechtelijke bepaling van betreffende aansprakelijkheid.
10.3 Voor aanvang van een (berg)training accepteert de contractant/de
deelnemer de exoneratieverklaring alsmede deze voorwaarden op de site of door
middel van ondertekening.
11 Klachten
11.1 U kunt eventuele klachten telefonisch of per post kenbaar maken aan
de organisator.

Alvorens elk weekend dient elke deelnemer op onze locatie in Rosmalen een akkoord verklaring te ondertekenen.

© 2021 Leukerijschool.nl